Sutarties sąlygos

KELIONĖS SUTARTIS IR PRIEDAS

 • ORGANIZUOTOS TURISTINĖS KELIONĖS  SUTARTIES SĄLYGOS
 • SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
  1.1. Kelionės organizatorius EURA TRAVEL įsipareigoja :
  1.1.1. Organizuoti turistui(-ams) turistinę kelionę pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, arba, jeigu kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, pagal pakeistą programą. Katalogas arba kita kelionę aprašanti medžiaga, arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas. Organizuota turistinė kelionė lėktuvu gali būti vykdoma reguliariuoju skrydžio reisu. Reguliarųjį skrydžio reisą gali  vykdyti oro  vežėjai: Ryanair, Wizz Air, Turkish Airlines, Lufthansa, Air Baltic, Ukraine International Airlines, Finnair ir kt. Sutartyje numatomi pradiniai skrydžių laikai gali keistis.
  1.1.2. Organizuojamos turistinės kelionės autobusu ir lėktuvu nėra pritaikytos riboto judrumo asmenims.
  1.1.3. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, pranešti turistui apie sutarties nutraukimą patvarioje laikmenoje ne vėliau kaip iki kelionės pradžios likus:
  -    20 dienų, jeigu kelionės trukmė yra ilgesnė negu 6 dienos;
  -    7 dienoms, jeigu kelionės trukmė yra ne trumpesnė negu 2 dienos ir ne ilgesnė negu 6 dienos;
  -    likus 48 valandoms, jeigu kelionės trukmė yra trumpesnė negu 2 dienos.
  Minimalus turistų skaičius kelionėje autobusu – 30 turistų. Jeigu prie užsakomos kelionės aprašymo sutarties prieduose nurodytas kitas minimalus turistų skaičius, galioja pastarasis.
  Minimalus turistų skaičius pažintinėje kelionėje lėktuvu – nurodytas prie kiekvienos kelionės lėktuvu programos aprašymo, sutarties priede, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.
  1.1.4. Prieš kelionę turistui tokia forma, kaip buvo sudaryta sutartis arba kita turisto pasirinkta forma, pateikti būtinus kvitus, kuponus, bilietus, tikslią ir neklaidinančią informaciją apie numatytą išvykimo laiką ir, kai taikytina, registracijos terminą ir numatytą laukimo tarpinėse stotelėse, transporto jungčių ir atvykimo laiką;
  1.1.5. Sudarant sutartį suteikti bendro pobūdžio informaciją apie kelionės šalies paso ir vizos reikalavimus, įskaitant apytikslę vizos išdavimo proceso trukmę arba pateikia nuorodas į šią informaciją. Pastaroji informacija skelbiama internetiniame puslapyje: https://keliauk.urm.lt/keliaujantiems/pries-pradedant-kelione/vizos
  1.1.6. Sudarant sutartį suteikti bendro pobūdžio informaciją apie su sveikata susijusius formalumus (informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, užkrečiamųjų ligų epidemiologinę būklę, privalomas ir rekomenduojamas profilaktikos priemones) arba pateikia nuorodas į šią informaciją. Pastaroji informacija skelbiama internetiniame puslapyje http://www.ulac.lt/keliautojams
  1.1.7. Sudarant sutartį suteikti informaciją apie sveikatos, gyvybės, neįvykusios kelionės rizikos bei kitus draudimus arba pateikia nuorodas į šią informaciją. Pastaroji informacija skelbiama internetiniame puslapyje https://www.ergo.lt/privatiems/asmens-draudimas/kelioniu-draudimas/
  1.1.8. Informacija apie privalomus kelionės dokumentus. Pastaroji informacija skelbiama internetiniame puslapyje https://keliauk.urm.lt/lt/keliaujantiems/pries-pradedant-kelione
  1.1.9. Informacija apie papildomas išlaidas (įėjimo bilietus į muziejus, vietinio transporto bilietų kainas ir pan.) yra pateikiama po kiekviena atskira kelionės programa, kuri yra neatskiriamas šios sutarties priedas.
  1.1.10. Kelionės metu įvykus nenumatytiems atvejams ar Turistui prireikus jis gali susisiekti su kelionės organizatoriumi telefonu: +370 614 54900.
  1.1.11. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, kontaktinis lydinčio asmens telefonas, kuriuo tėvai ar globėjai galės tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje pateikiama likus 1 dienai iki kelionės pradžios.
  1.1.12. Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui ir kelionės paslaugų užsakymui. Kelionių organizatorius turi teisę perduoti šiuos duomenis kelionių pardavimų agentams ir/arba sutartiniams partneriams tinkamam sutarties įvykdymui. Kelionių organizatorius turi teisę gauti turisto (-ų) pateiktus asmens duomenis iš kelionių pardavimų agentų (sutartinių atstovų) ir/ar sutartinių partnerių. Pasirašydamas šią sutartį, turistas suteikia kelionių organizatoriui neatšaukiamą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo ir perdavimo trečiosioms šalims, aukščiau šiame punkte minimiems vykdomiems įsipareigojimams įgyvendinti. Kitais atvejais turisto (-ų) asmens duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims tik galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
  1.1.13. Turistas(-ai) patvirtina, jog pateiktas vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, kelionės istorija (kelionių skaičius, maršrutas ir kt.) gali būti naudojami EURA TRAVEL tiesioginės rinkodaros tikslais. Turistas(-ai) pareiškia, kad yra informuotas (-i) apie teisę bet kada nesutikti su duomenų tvarkymu susijusiais tiesioginės rinkodaros tikslais.
  1.1.14. Be nepagrįsto delsimo suteikti turistui, kuriam  kyla sunkumų, reikalingą pagalbą kelionės metu ar esant nenugalimos jėgos aplinkybėms:
  1.1.14.1. teikti atitinkamą informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas, vietos valdžios institucijas ir konsulinę pagalbą;
  1.1.14.2. padėti turistui pasinaudoti nuotolinio ryšio priemonėmis;
  1.1.14.3. padėti rasti alternatyvių kelionės paslaugų.
  1.2. Šioje sutartyje turistas – fizinis asmuo, sudaręs su kelionės organizatoriumi sutartį (sutartį pasirašęs asmuo) arba bet kuris fizinis(-iai) asmuo(-ys), kurio(-ių) vardu sutartį pasirašęs asmuo perka organizuotą turistinę kelionę ir prisiima visas teises ir pareigas pagal sutartį (kiti naudos gavėjai) arba bet kuris fizinis asmuo, kuriam sutartį pasirašęs asmuo arba bet kuris naudos gavėjas perleidžia savo teisę į kelionę.
  1.3. Turistas(-ai) įsipareigoja:
  1.3.1. Sudarant sutartį į egzotinę kelionę, ir likus iki kelionės pradžios daugiau kaip 10 savaičių, sumokėti už kelionę 60% dydžio avansą, ir likutį sumokėti ne vėliau kaip 8 savaitės iki išvykimo. Iki kelionės pradžios likus mažiau kaip 8 savaitėms, sumokėti už kelionę visą kainą.
  1.3.2. Sudarant sutartį pažintinei kelionei lėktuvu, jeigu iki kelionės pradžios lieka daugiau kaip 30 dienų, sumokėti už kelionę 40% dydžio avansą, ir likutį sumokėti ne vėliau kaip 30 dienų iki išvykimo. Sudarant sutartį, jeigu iki kelionės pradžios lieka mažiau kaip 30 dienų, iš karto sumokėti už kelionę visą kainą.
  1.3.3. Sudarant sutartį kelionei autobusu, jeigu iki kelionės pradžios lieka daugiau kaip 21 diena, sumokėti už kelionę 30% dydžio avansą, ir likutį sumokėti ne vėliau kaip 21 diena iki išvykimo. Sudarant sutartį, jeigu iki kelionės pradžios lieka mažiau kaip 21 diena, iš karto sumokėti už kelionę visą kainą. Šios sąlygos dėl kelionės apmokėjimo nėra taikomos, jeigu dėl kelionės finansavimo turistas yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį.
  1.3.4. Pateikti visą informaciją ir dokumentus reikalingus kelionės organizatoriui įvykdyti šią sutartį; atvykti laiku į nurodytą pirminę bei kelionės vadovo nurodytas išvykimo vietas, taip pat ir tarpines; laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos.
  1.3.5. Atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, žalą reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionės organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
  1.4. Turistas, pagrindinė sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus – naudos gavėjus, kad kelionė yra organizuojama tik pagal sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas bei pateikti jiems visą po sutarties sudarymo kelionių organizatoriaus siunčiamą informaciją.

  2. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
  2.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti sutartį. Sutarties nutraukimas įsigalioja nuo jo raštiško pareiškimo momento.
  2.2. Turistui nutraukus sutartį, kelionių organizatorius gali reikalauti iš turisto sumokėti pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį, nustatytą sutartyje. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dėl turisto sutarties atsisakymo dydis priklausomai nuo likusio laiko iki kelionės pradžios:
  2.2.1. egzotinei kelionei, jei iki išvykimo lieka daugiau negu 10 savaičių – 40 procentų; jei iki išvykimo lieka nuo 10 iki 8 savaičių – 50 procentų; jei iki išvykimo lieka nuo 8 iki 4 savaičių – 80 procentų, jei iki išvykimo mažiau nei 4 savaitės – 100 procentų. Turistui atsisakius kelionės, vykdomos reguliariais skrydžiais, skrydžio bilietų kaina nėra grąžinama.
  2.2.2. pažintinei kelionei lėktuvu, jei iki išvykimo lieka daugiau negu 30 dienų – 40 procentų; jei iki išvykimo lieka nuo 30 iki 21 dienos – 50 procentų; jei iki išvykimo lieka nuo 21 iki 11 dienų – 80 procentų; jei iki išvykimo lieka mažiau negu 11 dienų – 100 procentų. Turistui atsisakius kelionės, vykdomos reguliariais skrydžiais, skrydžio bilietų kaina nėra grąžinama.
  2.2.3. kelionei autobusu, jei iki išvykimo lieka daugiau negu 21 diena – 20 procentų; jei iki išvykimo lieka nuo 21 dienos iki 11 dienų – 50 procentų; jei iki išvykimo lieka nuo 10 dienų iki 7 dienų – 80 procentų; jei iki išvykimo lieka 6 dienos ir mažiau – 100 procentų. Turistui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį, jis privalo atlyginti finansuotojo nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nutraukimo (finansavimo suteikimo ir priežiūros mokesčiai, palūkanos ir kt.) ir atlyginti kelionės organizatoriaus patirtus, aukščiau nustatytus, nuostolius.
  Sutarties nutraukimo mokesčio dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos.
  2.3. Turistas turi teisę nutraukti sutartį ir nemokėti sutarties nutraukimo mokesčio šiais atvejais:
  2.3.1. jeigu kelionių organizatorius iki kelionės pradžios pakeičia sutarties sąlygas, o turistas per kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą nesutinka su kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais, kai:
  a) kelionių organizatorius iki kelionės pradžios yra priverstas iš esmės pakeisti bet kurią iš pagrindinių
  b) kelionės paslaugų ir (ar) ypatumų;
  c) kelionių organizatorius negali įvykdyti sutartyje nurodytų specialių turisto reikalavimų;
  d) kelionių organizatorius pasiūlo padidinti kelionės kainą daugiau kaip 8 procentais pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 6.752¹ straipsnį.
  2.3.2. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per  turisto nustatytą protingą laikotarpį nepašalina trūkumų. Civilinio kodekso 6.752¹ straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais turistas gali prašyti sumažinti kelionės kainą arba atlyginti turtinę ir neturtinę žalą;
  2.3.3. jeigu kelionės tikslo vietoje ar visiškai greta atsiranda  nenugalimos  jėgos aplinkybių,  dėl  kurių  gali tapti neįmanoma vykdyti kelionę ar nuvežti turistus į kelionės tikslo vietą. Tokiu atveju turistas turi teisę
  reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai, tačiau jam nesuteikiama teisė papildomai gauti žalos atlyginimą.
  2.3.4. Turistas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 dienų atsisakyti ne prekybos patalpose sudarytos sutarties Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka ir turi apie tai pranešti kelionių organizatoriui Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatyta tvarka.
  2.4. Kelionių organizatorius turi teisę iki kelionės pradžios nutraukti sutartį, grąžinti turistui visas už kelionę sumokėtas sumas ir atlyginti turisto patirtą žalą, išskyrus 2.5 punkte nurodytais atvejais.
  2.5. Kelionių organizatoriui nutraukus sutartį turisto patirta žala neatlyginama šiais atvejais:
  2.5.1. kelionę įsigijusių asmenų skaičius yra mažesnis nei sutarties 1.1.3 punkte nurodytas minimalus turistų skaičius ir apie tai turistas buvo informuotas sutarties 1.1.3 punkte nustatyta tvarka;
  2.5.2. kelionių organizatorius negali įvykdyti sutarties dėl nenugalimos jėgos ir jis nedelsdamas iki kelionės pradžios praneša turistui apie sutarties nutraukimą.
  2.6. Kai, nutraukus sutartį, kelionių organizatoriui, kelionių agentūrai ar kelionių agentui atsiranda pareiga
  grąžinti turistui visus ar dalį už kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į  turisto  nurodytą  sąskaitą  per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo.

  3. KITŲ SUTATIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
  3.1. Kelionių organizatorius iki kelionės pradžios vienašališkai turi teisę keisti kitas sutarties sąlygas tik esant visoms šioms sąlygoms:
  3.1.1. tokia kelionių organizatoriaus teisė nustatyta sutartyje;
  3.1.2. pakeitimai nėra esminiai;
  3.1.3. kelionių organizatorius turisto pageidaujama forma patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai pateikė turistui informaciją apie pakeitimus.
  3.2. Kelionių organizatorius be nepagrįsto delsimo patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai turi pateikti turistui informaciją apie:
  3.2.1. siūlomus sutarties pakeitimus;
  3.2.2. protingą terminą, per kurį turistas turi informuoti kelionių organizatorių apie savo sprendimą;
  3.2.3. pasekmes, jei turistas neatsakytų per kelionių organizatoriaus nurodytą terminą;
  3.2.4. alternatyvią kelionę ir jos kainą, kai tokia kelionė pasiūloma.
  3.3. Turistas turi teisę savo pasirinkimu per kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą sutikti su kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais ar nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio.
  3.4. Turistui nutraukus sutartį, kelionių organizatorius gali turistui pasiūlyti lygiavertę ar aukštesnės kokybės kitą kelionę. Jei dėl sutarties pakeitimų ar pasirinktos alternatyvios kelionės suprastėja kelionės kokybė ar sumažėja jos kaina, turistas turi teisę reikalauti grąžinti sumažėjusios kainos skirtumą.

  4.  KELIONĖS KAINOS KEITIMAS
  4.1. Kelionių organizatorius po sutarties sudarymo turi teisę didinti kelionės kainą tik esant visoms šioms sąlygoms:
  4.1.1. Sutartyje numatyta, kad kelionių organizatorius gali padidinti kelionės kainą.
  4.1.2. Sutartyje aiškiai nurodoma turisto teisė į kainos sumažinimą, sumažėjus sutarties 7.2 punkte nurodytoms išlaidoms ir nurodoma, kaip turi būti apskaičiuojama peržiūrėta kaina.
  4.1.3. Kelionių organizatorius patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai informuoja turistą apie kainos padidinimą likus ne mažiau kaip 20 dienų iki kelionės pradžios, nurodydamas kainos padidėjimo priežastis ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas.
  4.2. Sutarties 4.1. punkte nurodytas kelionės kainos didinimas galimas tik tuo atveju, kai jį tiesiogiai lemia pasikeitęs (-usi):
  4.2.1. turistų vežimo kaina dėl degalų ar kitų energijos šaltinių išlaidų;
  4.2.2. su į sutartį įtrauktų paslaugų, susijusių mokesčių ar rinkliavų (pvz. turisto rinkliava, oro uosto mokesčiai, kt.), kuriuos taiko tretieji asmenys, tiesiogiai nedalyvaujantys vykdant kelionę, dydis;
  4.2.3. su kelione susijusios valiutos keitimo kursas.
  4.3. Jeigu kelionės kainos padidinimas viršija 8 procentus galutinės kelionės kainos, turistas turi teisę nutraukti sutartį ar pasirinkti kelionių organizatoriaus siūlomą alternatyvią kelionę.
  4.4. Turistas po sutarties sudarymo turi teisę reikalauti sumažinti kelionės kainą šiais atvejais:
  4.4.1. sumažėjus sutarties 4.2 punkte nurodytoms išlaidoms po sutarties sudarymo, bet iki kelionės pradžios;
  4.4.2. dėl netinkamo sutarties vykdymo, nebent kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis vykdoma netinkamai dėl turisto kaltės;
  4.4.3. kai dėl siūlomų alternatyvių paslaugų kelionė tampa žemesnės kokybės, nei nurodyta sutartyje;
  4.4.4. jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba turistas jų atsisako pagal Civilinio kodekso 6.754 straipsnio 5 dalį;
  4.4.5. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį nepašalina trūkumų.
  4.5. Sumažinus kelionės kainą, kelionių organizatorius turi teisę iš turistui turimos sugrąžinti sumos išskaičiuoti faktines administracines išlaidas. Turisto prašymu kelionės organizatorius turi pateikti tokių administracinių išlaidų pagrindimą.

  5.  SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS
  5.1. Turistas turi teisę perleisti savo teisę į kelionę kitam asmeniui, kuris įgys visas turisto teises ir pareigas pagal sutartį, jeigu iki kelionės pradžios kelionių organizatoriui pateikia pagrįstą pranešimą. Turisto pranešimas visais atvejais laikomas pagrįstu, jeigu jis pateiktas ne vėliau kaip likus septynioms dienoms iki kelionės pradžios.    
  5.2. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir kitas asmuo kelionių organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių   su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą atsako solidariai.
  5.3. Kelionių organizatorius informuoja turistą, perleidžiantį savo teisę į kelionę kitam asmeniui, apie faktines sutarties   perleidimo išlaidas ir pateikia jas pagrindžiančius įrodymus. Tos išlaidos turi būti pagrįstos ir neviršyti kelionių organizatoriaus dėl sutarties perleidimo patirtų faktinių išlaidų.
  5.4. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t.y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios jau neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje, viešbutyje ir (ar) gauti vizos naujo asmens vardu), turistui turi būti pateikti įrodymai.
  5.5. Perleisti kelionę lėktuvu ar egzotinę kelionę galima tik tuo atveju, kai tai yra įmanoma pagal oro vežėjo taisykles, tokiu atveju turistas privalo sumokėti oro vežėjo nustatyto dydžio mokestį už keleivio duomenų (vardo, pavardės ir kt.) keitimą.
  5.6. Jeigu turistas vyksta į kelionę reguliariuoju skrydžiu ir nori perleisti kelionę trečiajam asmeniui, turistas privalo sumokėti oro vežėjo nustatyto dydžio mokestį už keleivio duomenų (vardo, pavardės ir kt.) keitimą (kai yra įmanoma perleisti skrydžio bilietus trečiajam asmeniui pagal oro vežėjo taisykles).

  6. KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ
  6.1. Kelionių organizatorius atsako už bet kokius techninius užsakymo sistemos trūkumus, kurių atsirado dėl jo kaltės sudarant sutartį ir už bet kokias užsakymo proceso metu padarytas klaidas.  
  Atsakomybė netaikoma, kai užsakymo klaidos atsirado dėl turisto kaltės arba jas sukėlė nenugalimos jėgos aplinkybės.
  6.2. Kelionių organizatorius privalo be nepagrįsto delsimo suteikti turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą, nurodytą sutarties 1.1.13. punkte.
  6.3. Jei pagalba turistui yra reikalinga dėl priežasčių, kurios atsiranda dėl turisto tyčinių veiksmų ar aplaidumo, kelionių organizatorius turi teisę už tokios pagalbos teikimą imti atlygį, kurio dydis negali viršyti kelionių organizatoriaus patirtų faktinių išlaidų.
  6.4. Turistas be nepagrįsto delsimo turi pranešti kelionių organizatoriui sutartyje nurodytais kontaktais apie bet kokį netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo atvejį, jo pastebėtą kelionės metu ir nurodyti protingą terminą trūkumams ištaisyti. Jeigu trūkumus būtina ištaisyti nedelsiant, turistas neprivalo nurodyti termino.
  6.5. Jeigu sutartyje nurodytos paslaugos teikiamos ne pagal sutarties sąlygas, kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą privalo ištaisyti turisto nurodytus trūkumus, išskyrus kai to padaryti neįmanoma arba jei tai sukeltų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į trūkumų mastą ir į netinkamai suteiktų paslaugų, nurodytų sutartyje, vertę.
  6.6. Jeigu kelionių organizatorius neištaiso trūkumų dėl sutarties 6.5. punkte nurodytų priežasčių, turistas turi teisę reikalauti, kad jam be nepagrįsto delsimo būtų atlyginta turtinė ir neturtinė žala.
  6.7. Jeigu kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą neištaiso trūkumų ne dėl sutarties 6.5. punkte nurodytų priežasčių, turistas gali padaryti tai pats ir pareikalauti padengti būtinas išlaidas.
  6.8. Jeigu kelionių organizatorius negali suteikti didelės paslaugų dalies pagal sutartį arba turisto sugrįžimo į išvykimo vietą paslauga nesuteikiama taip, kaip buvo susitarta, kelionių organizatorius privalo pasiūlyti turistui be papildomų išlaidų tinkamas alternatyvias paslaugas, kurių kokybė, jeigu įmanoma, būtų lygiavertė sutartyje nurodytai kokybei arba aukštesnė už ją, kad būtų galima toliau tęsti kelionę. Kai dėl siūlomų alternatyvų kelionė tampa žemesnės kokybės nei nurodyta sutartyje, kelionių organizatorius atitinkamai sumažina kelionės kainą.
  6.9. Jei pasiūlytos alternatyvos nėra panašios į tas paslaugas, dėl kurių buvo susitarta sutartyje, arba, jei suteiktas kainos sumažinimas yra neadekvatus, turistas gali jų atsisakyti.
  6.10. Jei nepakankama atitiktis iš esmės daro poveikį kelionės vykdymui, o organizatorius per turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį padėties neištaiso, turistas gali nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio ir paprašyti sumažinti kainą ir (arba) atlyginti turtinę ir neturtinę žalą.
  6.11. Jeigu nėra įmanoma pasiūlyti alternatyvų arba turistas atsisako pasiūlytų alternatyvų pagal sutarties 6.9. punktą, turistas turi teisę į kainos sumažinimą ir (arba) turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą nenutraukiant sutarties.
  6.12. Jeigu kelionė apima keleivių vežimo paslaugą, kelionių organizatorius šios sutarties 6.9. – 6.11. punktuose nurodytais atvejais be papildomo užmokesčio turi užtikrinti turisto grąžinimą į pradinę išvykimo vietą lygiavertės rūšies transportu arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.
  6.13. Jeigu dėl nenugalimos jėgos kelionių organizatorius negali užtikrinti turisto grąžinimo taip, kaip numatyta sutartyje, kelionių organizatorius privalo apmokėti būtino apgyvendinimo, kurio kategorija, jeigu įmanoma, yra lygiavertė nurodytajai sutartyje, tam laikotarpiui, kiek trunka nenugalimos jėgos aplinkybės, bet ne ilgesniam kaip trijų nakvynių laikotarpiui kiekvienam turistui, išlaidas, išskyrus atvejus, kai kituose įstatymuose ar Europos Sąjungos teisės aktuose numatyti ilgesni laikotarpiai (pvz. riboto judumo ir juos lydintiems asmenims, nėščiosioms ir nelydimiems nepilnamečiams, taip pat asmenims, kuriems reikia specialios medicinos pagalbos, jei turistas apie jo specialius poreikius praneša kelionių organizatoriui likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki kelionės pradžios).
  6.14. Turistas turi teisę reikalauti, kad jam be nepagrįsto delsimo būtų atlyginta turtinė ir neturtinė žala šiais atvejais:
  6.14.1. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų;
  6.14.2. jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba turistas jų atsisako pagal sutarties 6.9 punktą;
  6.14.3. kitais Civiliniame kodekse nustatytais atvejais.
  6.15. Kelionių organizatorius neatsako už netinkamą sutarties įvykdymą, jeigu kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis buvo netinkamai vykdoma dėl:
  6.15.1. turisto kaltės;
  6.15.2. trečiosios šalies, nesusijusios su paslaugų teikimu pagal sutartį, kaltės ir todėl nebuvo įmanoma žalos numatyti arba jos išvengti;
  6.15.3. nenugalimos jėgos.
  6.16. Jeigu žala, išskyrus žalą, atsiradusią dėl turisto mirties, sveikatos sužalojimo, taip pat tyčinę žalą ar dėl didelio neatsargumo padarytą žalą, turistui padaroma teikiant sutartyje numatytą paslaugą, tačiau tą paslaugą teikia ne pats kelionės organizatorius, kelionės organizatoriaus atsakomybė už tokią žalą gali būti ribojama triguba kelionės kaina.
  6.17. Turisto teisė gauti žalos atlyginimą ar teisė į kainos sumažinimą nedaro poveikio keleivių teisėms pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL 2004 L 046, p. 1), 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL 2007 L 315, p. 14), 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju (OL 2009 L 131, p. 24), 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2010 L 334, p. 1), 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2011 L 55, p. 1), ir pagal tarptautines konvencijas.
  6.18. Pagal sutarties 6.14 punktą kelionių organizatoriaus išmokėtas žalos atlyginimas arba pagal sutarties VII skyriaus nuostatas kelionių organizatoriaus turistui suteiktas kainos sumažinimas ir pagal sutarties 6.17 punkte nurodytus Europos Sąjungos teisės aktus ir tarptautines konvencijas išmokėtas žalos atlyginimas arba suteiktas kainos sumažinimas turistui išskaitomi vienas iš kito, kad būtų išvengta dvigubo žalos atlyginimo.
  6.19. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

  7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  7.1. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo turistas turi be nepagrįsto delsimo raštu ar patvariojoje laikmenoje pareikšti sutartyje nurodytam kelionės vadovui, kelionių organizatoriaus vietiniam atstovui, kontaktiniam centrui ar kitai tarnybai, o jei šių nėra, – kelionių organizatoriui.
  7.2. Kai sutartis sudaryta per kelionių pardavimo agentą, turistas gali pateikti pranešimus, prašymus ar pretenzijas tiesiogiai kelionių pardavimo agentui, kuris be nepagrįsto delsimo perduoda pranešimus, prašymus ar pretenzijas kelionių organizatoriui. Kelionių pardavimo agentui gavus turisto pranešimus, prašymus ar pretenzijas, laikoma, kad juos gavo kelionių organizatorius.
  7.3. Kelionių organizatorius privalo neatlygintinai išnagrinėti turisto kreipimąsi ir, kai nesutinka su turisto reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo turisto kreipimosi gavimo dienos, pateikti turistui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais.
  7.4. Ginčai dėl turizmo paslaugų teikimo sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo sprendžiami derybomis, o jei nepavyksta susitarti, ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti., faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.
  7.5. Turisto kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima iš turisto teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti ginčą iš esmės.
  7.6. Po šios sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
  7.7. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais - po vieną kelionės organizatoriui ir turistui(-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
  7.8. Jeigu sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, kelionių organizatorius be nepagrįsto delsimo po sutarties sudarymo patvariojoje laikmenoje turistui pateikia sutarties kopiją arba sutarties patvirtinimą.
  7.9. Ne prekybai skirtose patalpose sudarytos sutarties kopija ar sutarties sudarymo patvirtinimas turistui pateikiami popierine forma arba kitoje patvariojoje laikmenoje.

  Šios Turizmo paslaugų teikimo sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus turistus - naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.

  Sutarties priedai: Informacija ir patarimai keliaujantiems; kelionės aprašymas, programa ar kita kelionę aprašanti medžiaga/nuoroda į elektroninį dokumentą; informacija apie skrydį vykdančio oro vežėjo keleivių ir bagažo vežimo pagrindines sąlygas (jei perkama kelionė lėktuvu); bendrosios keleivių ir vežimo sąlygos. Turistas yra informuotas apie kelionių organizatoriaus interneto svetainę www.eura.lt,kurioje yra pateikta su kelione susijusi informacija bei aukščiau išvardinti sutarties priedai. Turistas patvirtina, jog tokį informacijos pateikimą jis laiko tinkamu ir priimtinu. Sutarties prieduose pateikta visa su kelione susijusi informacija: informacija apie apgyvendinimą bei transporto priemones, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, laiką, lankomas vietas, jų epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, valiutų keitimą, valstybių sienų perėjimo, vizų gavimą tvarką, daiktų įvežimo apribojimus arba nuorodas į šią informaciją pateikiančias institucijas, informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar agentūros atstovu, jo telefoną ir kitus kontaktinius duomenis; informaciją apie skrydį vykdančio oro vežėjo keleivių ir bagažo vežimo pagrindines sąlygas (jei perka kelionę lėktuvu); apie galimybę sudaryti draudimo sutartis (medicininių išlaidų, neįvykusios kelionės rizikos, nelaimingų atsitikimų ir/ar kitas). Taip pat yra informuotas apie kelionių organizatoriaus interneto svetainę www.eura.lt, kurioje yra pateikta su kelione susijusi informacija. Turistas patvirtina, jog tokį informacijos pateikimą jis laiko tinkamu ir priimtinu.

  Kelionių organizatorius kelionės metu nedraudžia turistų sveikatos, gyvybės bei civilinės atsakomybės, bagažo ar neįvykusios kelionės draudimu. Kelionės organizatorius neatsako už turistų bagažo praradimą ar sugadinimą kelionės metu.

  Turistui yra žinoma, kad atlikęs dalinį ar pilną mokėjimą už šia sutartimi užsakytas paslaugas, jis patvirtina, jog yra susipažinęs ir sutinka su šiomis sutarties sąlygomis, kurios taip pat yra skelbiamos ir kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.eura.lt 

  ŠALIŲ REKVIZITAI:

  Kelionės organizatorių atstovaujanti kelionių agentūra/agentas

  Vardas, pavardė_______________________________Parašas___________________________________________ A.V.


  Turistas, pasirašantis sutartį (pagrindinė sutarties šalis)

  Vardas, pavardė _______________________________Turisto parašas ____________________________________
SVARBI INFORMACIJA KELIAUJANTIEMS

(priedas prie organizuotos turistinės kelionės sutarties)


Pasas/asmens tapatybės kortelė
Į kelionę galima vykti tik turint galiojantį pasą ar asmens tapatybės kortelę (galioja ne visose šalyse). Šalių, kuriose galioja asmens tapatybės kortelės, sąrašą galite pasitikrinti LR Užsienio reikalų ministerijos svetainėje internete www.urm.lt : Konsulinė informacija> Atvykstantiems ir   išvykstantiems> Keliaujantiems> Pasirinkite šalį, į kurią vyksite.
Pasas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės metu, laikomas negaliojančiu. Daugelis valstybių reikalauja, kad turisto pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos. Patariama tai išsiaiškinti prieš išvykstant ir, esant reikalui, pasikeisti pasą. Tikslesnę informaciją apie tai gali suteikti migracijos tarnybos. Pažymėtina, kad vaikų asmens dokumentai galioja trumpesnį laiką (2-5 metus), todėl, ruošdami vaiką kelionei, tėvai (globėjai) turėtų atkreipti dėmesį į jo paso galiojimo laiką. Būtina į kelionę vežtis pasą (asmens tapatybės kortelės negalioja) vykstant į Ukrainą, Rusiją, Baltarusiją, Turkiją, Izraelį, Jordaniją.
Rekomenduojame į užsienio šalis nevykti su apgadintu (suteptu, aplietu, įplėštu ar pan.) dokumentu. Jei abejojate dėl savo dokumento tinkamumo ir/ar galiojimo laiko, būtinai pasitikslinkite prieš išvykstant: http://www.urm.lt/http://www.pasienis.lt/http://www.migracija.lt/. Rekomenduojame į kelionę pasiimti ir asmens dokumento kopiją.
Ne Lietuvos Respublikos piliečiams rekomenduojame informaciją apie dokumentų tinkamumą pasitikrinti Migracijos departamente arba Užsienio reikalų ministerijoje.
KELIONIŲ ORGANIZATORIUS „ EURA TRAVEL “ NEATSAKO UŽ PASIENIO IR MIGRACIJOS TARNYBŲ PAREIGŪNŲ VEIKSMUS.
Kelionės dokumentai (turizmo paslaugų teikimo sutartis, kelialapis, bilietai, būtinosios medicininės pagalbos užsienyje draudimas ir kt.) turi būti saugomi visos kelionės metu. Dėl netinkamų ar netvarkingų asmens dokumentų kelionių organizatorius atsakomybės neprisiima.

Laisvas asmenų judėjimas
Kertant Šengeno valstybių narių vidaus sienas, nebėra asmens dokumentų kontrolės. Tačiau tai nereiškia, kad judėjimas Šengeno erdvėje yra prilyginamas judėjimui vienoje valstybėje narėje be kelionės ar tapatybės dokumento. Šengeno šalių teisėsaugos institucijų atstovai, vadovaudamiesi nacionaliniais teisės aktais, turi teisę savo šalies teritorijoje patikrinti asmens tapatybę, todėl keliaujantis asmuo privalo asmens dokumentą turėti su savimi.
Valstybės narės pasiliko sau teisę tam tikram laikui sugrąžinti kontrolės pasienyje procedūras, jeigu kiltų grėsmė jų saugumui ar viešajai tvarkai. Pasienio kontrolė gali būti atkurta ir masinių tarptautinių sporto renginių metu.

Į kelionę vykstantiems vaikams, priklausomai nuo valstybių, į kurias keliaujama, kaip ir suaugusiems, būtinas LR pasas arba asmens tapatybės kortelė (gimimo liudijimas nėra kelionės dokumentas).
Vaikams iki 18 metų, keliaujantiems be tėvų ar su vaiką lydėti įgaliotais asmenimis, raštiško vieno iš tėvų sutikimo nereikia, kai vaikas vyksta į Šengeno erdvei priklausančią valstybę.
Vaikams iki 18 metų, keliaujantiems be tėvų ar su vaiką lydėti įgaliotais asmenimis, būtinas vieno iš tėvų notaro patvirtintas rašytinis sutikimas ir jo kopija, kai vaikas vyksta į nepriklausančią Šengeno erdvei valstybę. Jei vaikas vyksta su vienu iš tėvų, antrojo tėvo sutikimo nereikia. Kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš kartu vykstančių tėvų pavarde, kelionės metu reikia turėti vaiko gimimo liudijimą bei jo kopiją.
Vaikams iki 18 metų, vykstant į keliones laivais, juos turi lydėti asmuo, ne jaunesnis negu 25 metų.
Už vykstančių į keliones vaikų iki 18 metų sveikatą, gyvybę, priežiūrą atsako tėvai, globėjai arba vaiką lydėti įgalioti asmenys.
Išsamesnės informacijos  teiraukitės, paskambinę į Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos tel. 8 5 2719305 arba ieškokite internetinėje svetainėje www.pasienis.lt

Medicininių išlaidų draudimas
Būtinosios medicininės pagalbos užsienyje draudimas neįskaičiuotas į kelionių kainą, todėl draudimu turistai privalo pasirūpinti patys. Vykstantiems į kelionę rekomenduojame turėti medicininių išlaidų draudimą, garantuojantį būtinosios medicinos pagalbos užsienyje ir papildomų išlaidų, susidariusių dėl draudiminio įvykio, apmokėjimą. Tokį draudimą galite įsigyti kelionių agentūrose, draudimo bendrovių atstovybėse arba pirkdami kelionę mūsų biure ar internetu.
Atidžiai perskaitykite visą informaciją, pateiktą draudimo polise. Išlaidų kompensavimo tvarka ir dokumentai, kuriuos reikalaujama pateikti prašant kompensuoti patirtas išlaidas ar gauti kitokią draudimo išmoką, įvairiose draudimo bendrovėse gali skirtis. Ne visos užsienio šalių medicinos įstaigos dirba su draudimo kompanijomis, todėl gali tekti sumokėti už jų suteiktas gydymo paslaugas vietoje, net jei ir turite medicininių išlaidų draudimą. Reikalaukite iš gydytojo tokių dokumentų: pažymos, kurioje būtų nurodyta diagnozė; gydymo išlaidų sąskaitos, patvirtintos gydytojo parašu ir spaudu, taip pat reikės vaistų receptų ir išrašytų vaistų pirkimo kvitų. Už gydymą ligoninėje, greitosios pagalbos paslaugas pagal draudimo polise nustatytas sąlygas sumokės draudimo bendrovė, jei laiku kreipsitės į draudimo bendrovės atstovą (adresai būna nurodyti polise), kuris įgaliotas pasirūpinti gydymu ir atsiskaitymu už jį.
Draudimo bendrovės nekompensuoja išlaidų susijusių su grįžimu (po ligos) į gyvenamąją vietą ar prisijungimu prie grupės kelionės tęsimui, išskyrus tuos atvejus kada gydytojas nurodo, kad ligoniui būtinas transportavimas į gyvenamąją vietą. Įsigydami medicininių išlaidų draudimą kelionių agentūrose arba draudimo bendrovių atstovybėse, prašykite, kad darbuotojai parodytų, kur draudimo polise nurodytas kontaktinis tel. numeris, kuriuo turėtumėte skambinti nelaimės atveju ir užregistruoti įvykį.
Europos sveikatos draudimo kortelė (toliau – ESDK) galioja ir reikalinga laikinai vykstant į Europos Sąjungos šalis, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną bei Šveicariją (toliau – ES šalys). Europos sveikatos draudimo kortelė nėra kelionės draudimo alternatyva.
Vykstant į Europos Sąjungos šalis bei į Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną ar Šveicariją rekomenduojame turėti ir Europos sveikatos draudimo kortelę. Ši kortelė leidžia lengviau naudotis valstybinių ligoninių paslaugomis ir užtikrina, kad už medicinos pagalbos paslaugas mokėsite tą pačią kainą kaip ir vietiniai gyventojai. Kortelė neužtikrina nemokamų paslaugų, negalioja sveikatos priežiūros paslaugoms privačiose įstaigose ar repatriacijos išlaidoms dengti, pvz., jei turite grįžti namo greitosios pagalbos oro transportu. Kortelė galioja tik šiose Europos valstybėse – Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija, Liuksemburgas, Malta, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija, Kroatija, Lichtenšteinas, Islandija, Norvegija, Šveicarijos Konfederacija. Kitose šalyse ESDK negalioja. Daugiau informacijos: http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/butinoji-pagalba-keliaujantiems 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad privačiose medicinos įstaigose dažniausiai nėra galimybės pasinaudoti ESDK.

Neįvykusios kelionės rizikos draudimas
Užsisakant kelionę rekomenduotina apsidrausti neįvykusios kelionės rizikos draudimu, kuris sudaro galimybę išvengti nuostolių, jei kelionė neįvyksta dėl priežasčių, susijusių su pačiu keliaujančiuoju. Neįvykusios kelionės draudimas apima visas pagrindines rizikas, dėl kurių gali neįvykti kelionė – paties asmens ar artimų jo šeimos narių liga ar mirtis, eismo įvykis vykstant į kelionę, dėl kelionės dieną ar prieš pat ją prarasto turto ir t.t.
Neįvykusios kelionės draudimu gali draustis tik vienas iš keliaujančiųjų asmenų, arba visi kartu keliaujantys turistai. Šiuo draudimu galima apsidrausti tik kartu su įprastu medicininių išlaidų draudimu.

Daugiau informacijos apie neįvykusios kelionės rizikos draudimą galite rasti interneto svetainėje https://www.ergo.lt/privatiems/asmens-draudimas/kelioniu-draudimas/ 


Bagažo draudimas
Kelionės metu kelionių organizatoriaus ir jo partnerių atstovai deda visas pastangas turistų daiktų saugumui užtikrinti. Vis dėlto, keliaujant gali pasitaikyti vagysčių net ir iš užrakintų autobusų. Dėl šios priežasties vykstant į kelionę rekomenduojame įsigyti bagažo draudimą, kuris, priklausomai nuo konkrečios draudimo bendrovės siūlomų draudimo sąlygų, gali apimti tokias rizikas kaip daiktų vagystės, praradimas, sunaikinimas ar sugadinimas kelionės metu.

Draudžiamų ir nedraudžiamų daiktų sąrašą galite rasti interneto svetainėje: https://www.vvtat.lt/oro-vezimo-paslaugos/patarimai-vartotojui/draudziamu-daiktu-sarasas/137 

Prieš nusprendžiant ar pasiimti į kelionę vertingus ir brangius daiktus (pats žmogus turėtų įvertinti ar šie daiktai yra vertingi) rekomenduojama pagalvoti ar verta juos vežtis į kelionę ir kokios gali būti pasekmės juos praradus.

Transportas
Autobusai: į keliones vykstama turistinės klasės autobusais, kuriuose įrengti garso ir vaizdo grotuvai, vėdinimo sistema, tualetas (naudojamas ekstra atvejais). Belaidžio interneto ryšio Wifi  ir telefonų pakrovimo paslaugos autobusuose neteikiamos. Autobuse  karštas vanduo netiekiamas. Autobusai turi tarptautinių keleivių pervežimų licencijas ir atitinka šioms licencijoms gauti keliamus reikalavimus. Sėdimų vietų skaičius autobusuose nuo 24 iki 74. Autobuso, kuriuo bus vykstama į kelionę, dydis priklauso nuo sukomplektuotos grupės dydžio. Pageidaujamą vietą autobuse galima pasirinkti užsisakant kelionę. Dėl objektyvių iš anksto neįmanomų numatyti aplinkybių (autobuso markės, modelio ir autobuso sėdėjimo plano pasikeitimo ar pan.), sėdima vieta gali keistis. Atkreipiame dėmesį, kad dažniausiai autobuso dešinėje pusėje, iki antro įlipimo, būna 5-7 sėdynių eilės. Pasirinkus 6-7 sėdimą eilę ir pasikeitus autobuso markei ar modeliui, sėdimos vietos gali būti autobuso dešinėje pusėje, už antro įlipimo. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad galinės autobuso sėdynės ne visų markių ir modelių autobusuose atsilenkia.  Papildomos vietos autobuse skiriamos už papildomą mokestį ir tik suderinus su kelionių organizatoriumi. Vieno vieneto bagažo svoris neturėtų viršyti 25 kg. Rekomenduojame daiktus pakuoti taip, kad kelionės metu būtiniausi daiktai nedideliame krepšyje būtų šalia Jūsų, kiti – autobuso bagažinėje.

Taisyklės keliaujantiems autobusu, tarpinių sustojimų laikas
Pagal galiojančias ES taisykles, autobusuose, kuriuose įrengti saugos diržai, keleiviai privalo važiuoti juos prisisegę.
Autobusui judant, keleivių ir kartu vykstančių asmenų saugumo labui, griežtai draudžiama vaikščioti ar stovėti autobuso salone. Autobuse griežtai draudžiama rūkyti ir gerti stiprius alkoholinius gėrimus. Tualetu autobuse galima naudotis tik ekstra atveju, nes tualeto talpa yra ribota. Kelionės metu dieną autobusas stoja kas 2-3 val., o naktį kas  3-4 val. Higienos ir saugumo sumetimais nesinaudokite autobuso tualetu stovėdami. Autobuso salone keliose vietose prie lango yra įrengti avariniai plaktukai, skirti avariniam stiklo išdaužimui. Kelionės metu, išskyrus avarijos atvejus, griežtai draudžiama juos liesti. Išlipdami iš autobuso nepalikite jame vertingų daiktų. Turto vagystės ar sunaikinimo dėl nusikalstamos trečiųjų asmenų veiklos atveju kelionės organizatorius ir/ar transporto paslaugų teikėjas atsakomybės neprisiima. Prieš nusprendžiant ar pasiimti į kelionę vertingus ir brangius daiktus (pats žmogus turėtų įvertinti ar šie daiktai yra vertingi) rekomenduojama pagalvoti, ar verta juos vežtis ir kokios gali būti pasekmės juos praradus. Jei šie daiktai yra vertingi, visada siūlytina juos papildomai apdrausti.

Išvykimo į kelionę autobusu laikas ir vieta
Į daugelį kelionių autobusu (Centrinės, Vakarų ir Pietų Europos šalys) išvykimas ir grįžimas galimi iš Vilniaus, Kauno, Alytaus, Lazdijų. Iš *Klaipėdos, *Kryžkalnio, *Panevėžio, *Šiaulių išvykimai organizuojami už papildomą mokestį ir susirinkus minimaliam asmenų skaičiui. Tikslią informaciją apie pervežimo paslaugų kainas ir sąlygas rasite: eura.lt
Iš *Klaipėdos ir *Kryžkalnio išvykimai organizuojami už papildomą mokestį ir susirinkus minimaliam asmenų skaičiui.

Į keliones išvykstama anksti ryte, dažniausiai tarp 3:00 – 4:00 valandos. Informaciją apie tikslų išvykimo į kelionę laiką ir vietą, likus 2-3 dienoms iki kelionės pradžios, prašome pasitikrinti mūsų internetinėje  svetainėje eura.lt arba sužinoti agentūroje, kurioje užsisakėte kelionę.
Keliaujant autobusu, į išvykimo vietą prašome atvykti 10-15 min. anksčiau iki nurodyto išvykimo laiko. Turistui /-ams laiku neatvykus į nurodytą išvykimo vietą, kelionės vadovas turi teisę išvykti jo/jų nelaukiant. Kelionių organizatorius „EURA TRAVEL“ tokiu atveju atsakomybės už sutarties nevykdymą neprisiima ir skaitoma, kad turistas neišvyko į kelionę dėl savo kaltės.

Atvykimo į viešbučius ir sugrįžimo iš kelionės laikas
Atvykimo į viešbučius/sugrįžimo iš kelionės laikas priklauso nuo daugelio faktorių, kurių neįmanoma iš anksto numatyti: meteorologinių sąlygų, transporto kamščių, kelių būklės bei jų remonto darbų, tam tikrų instancijų (kelių transporto inspekcijos, kelių transporto policijos ir pan.) patikrų, kelionės metu susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms, pasikeitusio vairuotojų darbo grafiko ir pan. Išvykimo į kelionę ir grįžimo iš kelionės miestų eiliškumas Lietuvoje gali nesutapti.

Atmintinė vykstančiajam į kelionę autobusu
Atmintinėje nurodyta detali informacija, reikalinga ruošiantis į pasirinktą kelionę: atskirų objektų kainos, apranga bei avalynė, kurios gali prireikti kelionės metu; kiti daiktai, kuriuos rekomenduojame pasiimti į kelionę. Atmintinę galite rasti interneto svetainėje eura.lt (prie kelionių programų). Jei neturite galimybės pasižiūrėti internetinėje svetainėje, paprašykite, kad kelionių organizatoriaus ar kelionių agentūros, kurioje perkate kelionę, darbuotojas Jums šią atmintinę atspausdintų.

Lėktuvai
Keleivių registracija į lėktuvą prasideda 2-3 val. prieš skrydį ir baigiasi 30-60 min. iki skrydžio. Leistino nemokamai vežti registruojamo ir rankinio bagažo svorį aviakompanijos nurodo bilietų taisyklėse, todėl, prieš įsigyjant lėktuvo bilietus, būtinai susipažinkite su aviakompanijų pagrindinėmis keleivių ir bagažo vežimo sąlygomis.
Nardymo įranga ir kitas sportinis inventorius apmokestinamas papildomai. Svarbu atkreipti dėmesį į rankiniame bagaže draudžiamų gabenti daiktų sąrašą. Tikslią informaciją apie keleivių ir bagažo gabenimo taisykles rasite oro uostų bei aviakompanijų internetinėse svetainėse.
Aviakompanijų, kurioms draudžiama vykdyti veiklą Europos Sąjungoje, sąrašas. Europos Komisija sudarė ir nuolat atnaujina oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veiklą Europos Bendrijos teritorijoje, sąrašą. Šį sąrašą rasite internetinėje svetainėje https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_lt 

Skrydžio laikas
Vėliausiai dieną prieš skrydį būtinai pasitikslinkite skrydžio laiką. Šią informaciją Jums pranešime elektroniniu paštu, ją taip pat suteiks kelionių agentūros, kurioje užsisakėte kelionę, darbuotojai ir/ar kelionių organizatorius.
Visada pasitikslinkite skrydžių laikus. Organizuotos turistinės kelionės sutartyje ir elektroninio lėktuvo bilieto informacijoje nurodyti orientaciniai laikai, kurie gali keistis. Kai kuriais atvejais (dėl meteorologinių sąlygų, neleidžiančių vykdyti atitinkamo skrydžio, netikėtai atsiradusių skrydžių saugos trūkumų, streikų, turinčių įtakos skrydį vykdančio oro vežėjo veiklai, ir kt.) net ir lėktuvo biliete ir/ar organizuotos turistinės kelionės sutartyje nurodytas laikas gali būti pakeistas.

Privažiavimas prie viešbučio
Atkreipiame dėmesį, kad dėl kai kurių viešbučių lokacijos (viešbutis ant stataus kalno, senamiestyje ir pan.) autobusai ne visada gali privažiuoti prie visų mūsų siūlomų viešbučių ar apartamentų. Tokiu atveju turistai atvežami/paimami iki tam tikros vietos ir kelis šimtus metrų iki/nuo apgyvendinimo vietos gali tekti eiti pėsčiomis.

Registracija oro uoste
Jeigu neatlikote išankstinės registracijos į skrydį internetu, prašome oro uoste būti ne vėliau kaip prieš 2-3 val. iki skrydžio, kad liktų pakankamai laiko visiems registracijos formalumams sutvarkyti. Priklausomai nuo aviakompanijos, registracija į skrydį prasideda likus 2-3 val. iki skrydžio. Tikslų registracijos į skrydį laiką galite rasti aviakompanijos, su kuria skrendama, taisyklėse, nurodytose aviakompanijos internetiniame puslapyje. Jei turite registruojamą bagažą, jį užregistravus, išduodamas įsodinimo į lėktuvą kuponas. Po to praeinate skrydžių saugumo tarnybą (čia tikrinamas Jūsų rankinis bagažas) ir jei reikia – pasienio kontrolę, kur patikrinami asmens dokumentai. Informacija apie skrydžių tvarkaraštį bei jo pasikeitimus suteikiama oro uoste, kelionių agentūroje arba kelionių organizatoriuje.
EURA TRAVEL neatsako, jeigu klientas ne dėl kelionių organizatoriaus kaltės pavėluoja arba neatvyksta į oro uostą.
Atkreipiame dėmesį, kad aviakompanija turi teisę atsisakyti priimti skristi keleivį, jei keleivio protinė ar fizinė būsena, įskaitant apsvaigimą nuo alkoholio ar narkotikų, gali kelti pavojų jam pačiam, kitiems keleiviams, įgulai ar turtui, taip pat kitais aviakompanijos vežimo taisyklėse nurodytais pagrindais. Prašome orlaivyje elgtis atsakingai ir laikytis aviacijos saugos reikalavimų. Įspėjame, jog už elgesio orlaivyje taisyklių pažeidimus įstatymai numato administracinę atsakomybę, o oro vežėjo ar kelionių organizatoriaus patiriamus nuostolius privalo atlyginti žalą padaręs keleivis.

Mokami objektai, ekskursijos, išvykos, kelionės vadovo ir vietinių gidų paslaugos
Mokami objektai, ekskursijos bei išvykos kataloge pažymėti simboliais - (*) ir (**) kiekvienos kelionės aprašyme, o skyrelyje „Į kelionės kainą neįskaičiuota“ nurodyta apytikslė įėjimų į mokamus objektus bilietų kainų bendra suma. Ši suma gali keistis, nes nuo katalogo spausdinimo momento iki kelionės pradžios, o taip pat viso sezono metu mokamų objektų kainos gali pasikeisti. Laisvu laiku aplankyti siūlomų objektų bilietų kainos nėra įtrauktos į bendrą mokamų objektų bilietų kainų sumą. Už mokamus objektus turistas moka pats tos šalies, kurioje yra lankomas objektas, valiuta. Jei mokamas objektas kataloge nėra pažymėtas (*), tai reiškia, kad nebus einama į objekto vidų. Kai kurių vietovių ir lankomų objektų gidų paslaugos – už papildomą mokestį. Vietinių gidų paslaugos teikiamos pagal galimybę – rusų, vokiečių arba anglų kalbomis. Tik nedaugelis vietovių ir objektų turi gidų, kalbančių lietuvių kalba, todėl galimybės užsakyti gidus lietuvių kalba kelionės organizatorius neturi. Kelionės vadovas nevertėjauja turistams ekskursijų metu, kurias veda vietiniai gidai. Kelionės metu ekskursinių objektų lankymo tvarka ir išvykų/ekskursijų eiliškumo tvarka gali keistis. Kelionių autobusu metu turistams suteikiamos lietuviškai kalbančio kelionės vadovo paslaugos.
Pažintinių kelionių lėktuvu ir egzotinių kelionių metu kelionės vadovo paslaugos suteikiamos tokia kalba, kuri nurodyta po kelionės programa, grafoje „Į kelionės kainą įskaičiuota“. Dėl nuo kelionių organizatoriaus nepriklausančių aplinkybių, tokių kaip masiniai renginiai, streikai, vietos valdžios sprendimai, keltų tvarkaraščių pasikeitimai, transporto spūstys, kelių remonto darbai, meteorologinės sąlygos ir t.t., programoje numatyti lankomi objektai ir ekskursijos gali būti pakeisti alternatyviais.

Apgyvendinimas kelionių metu
Kelionių autobusu metu turistai apgyvendinami turistinės klasės viešbučiuose, pensionuose (galimas apgyvendinimas ir 2*-3* viešbučiuose): vienviečiuose, dviviečiuose, triviečiuose/dviviečiuose su pristatoma lova kambariuose ir apartamentuose. Jeigu kelionės metu yra daugiau negu 1 nakvynė viešbutyje, viešbučių, kuriuose apgyvendinama grupė, kategorija gali skirtis. Tos pačios kelionės metu grupė gali būti apgyvendinama skirtingų kategorijų viešbučiuose. Turistinės klasės viešbučiai, pensionai - tai minimalių patogumų viešbučiai, kurių kambariai turi patogumus (dušas ir tualetas), kai kuriuose turistinės klasės viešbučiuose patogumai gali būti bloke (dušas ir tualetas - 2 kambariams). Kai kurių viešbučių kambariai gali būti nestandartiniai (mansardiniai, cokoliniai ar pan.) Kambaryje esantis kondicionierius gali būti nuomojamas už papildomą mokestį. Turizmo paslaugų teikimo sutartyje yra nurodoma, kokio tipo kambaryje bus apgyvendintas turistas. Standartiniame dviviečiame kambaryje gali būti viena dvigulė arba atskiros dvi viengulės lovos. Trivietis kambarys daugelyje viešbučių yra dvivietis kambarys (viena dvigulė arba atskiros dvi viengulės lovos) su pristatoma lova. Kelionių organizatorius neįsipareigoja, kad triviečiame kambaryje bus trys stacionarios  lovos. Klientų pageidavimai dėl lovų tipo vykdomi tik esant galimybei. Prašymai gyventi konkrečiame viešbučio aukšte, kaimyniniuose kambariuose ir pan. laikomi papildomais turisto pageidavimais, kurie neįpareigoja kelionių organizatoriaus ir viešbučio. Jie yra tenkinami tik esant galimybei. Vykstantys į keliones į Rusiją turistai apgyvendinami dviviečiuose, triviečiuose/dviviečiuose su pristatoma lova kambariuose su patogumais bloke (dušas ir tualetas - 2 kambariams). Kiekvienoje šalyje viešbučio kategorijai keliami reikalavimai skiriasi, todėl skirtingų šalių viešbučių negalima vertinti pagal vienodus kriterijus. Viešbučių lokacija parenkama pagal kiekvienos kelionės maršrutą ir galimybes. Skirtingomis tos pačios kelionės datomis viešbučių lokacija gali skirtis. Tai priklauso nuo viešbučių užimtumo. Likus 2 dienoms iki kelionės, vykstantiems į kelionę išsiunčiama informacija su viešbučių pavadinimais ir adresais. Informacija išsiunčiama turizmo paslaugų teikimo sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jeigu likus 2 dienoms iki kelionės negavote informacijos su viešbučių pavadinimais ir adresais kreipkitės į kelionių organizatorių ir informacija jums bus išsiųsta jūsų nurodytu elektroniniu paštu. Dėl nenumatytų aplinkybių, viešbučiai kelionės metu gali keistis.
Keliaujant į pažintines keliones lėktuvu ir egzotines keliones, apgyvendinimo kategorija nurodoma po kiekvienos kelionės programa, grafoje „Į kelionės kainą įskaičiuota“. Kai kuriose kelionėse turistai turi galimybę rinktis konkrečius viešbučius, pagal tai yra paskaičiuojama kelionės kaina. Likus 2 dienoms iki kelionės, vykstantiems į kelionę išsiunčiama informacija su viešbučių pavadinimais ir adresais. Informacija išsiunčiama turizmo paslaugų teikimo sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jeigu likus 2 dienoms iki kelionės negavote informacijos su viešbučių pavadinimais ir adresais kreipkitės į kelionių organizatorių ir informacija jums bus išsiųsta jūsų nurodytu elektroniniu paštu. Esant nenumatytoms aplinkybėms, viešbutis gali būti pakeistas į kitą tos pačios kategorijos viešbutį. 

Vienas turistas
Turistai, pageidaujantys gyventi vienviečiuose kambariuose, moka prie kelionės kainos nurodytą priemoką. Turistas, vykstantis vienas ir neužsisakęs vienviečio kambario, apgyvendinamas viename kambaryje su bet kuriuo kitu (kitais) tos pačios lyties grupės turistu (-ais) dviviečiame, dviviečiame su pristatoma lova arba triviečiame kambaryje. Jei nėra tokios galimybės, vienviečio kambario priemoka yra privaloma.

Maitinimas
Koks maitinimas bus kelionės metu yra nurodyta prie kiekvienos kelionės aprašymo skyriuje „Į kelionės kainą įskaičiuota“. Maitinimo paslaugų teikimo tvarką, patiekalų ir gėrimų įvairovę, maitinimo laiką nustato viešbučių administracija. Gėrimai vakarienių metu į maitinimo kainą neįskaičiuoti. Esant ankstyvam išvykimui iš viešbučio ar vėlyvam atvykimui į viešbutį gali būti pateikiamas pusryčių paketas/šalta vakarienė.

Skiepai ir informacija apie valstybių, į kurias vykstama, epidemiologinę būklę
Vykstant į Europos šalis, skiepai  nėra būtini. Keliaujant į egzotiškus kraštus, rekomenduojame pasitarti su gydytoju dėl profilaktinių skiepų nuo užkrečiamųjų ligų. Skiepais pasirūpinti ir už juos sumokėti turi pats turistas. Papildomos informacijos teiraukitės paskambinę į Užkrečiamųjų ligų profilaktikos centrą  tel. 85 2159273 arba interneto svetainėje www.ulac.lt 
Imunoprofilaktikos reikalavimus galite rasti interneto svetainėje: http://www.ulac.lt/lt/keliautojams 

Valiuta
Vykstant į kelionę į užsienį siūloma vežtis Eurus (EUR). Paprastai kelionės vadovas pasiūlo išsikeisti eurus į reikiamą valiutą valiutos keitimo punktuose pasienyje. Vietine valiuta galima atsiskaitinėti už mokamus objektus ir turėti savo asmeninėms išlaidoms. Užsienyje galima naudoti atsiskaitymams banko korteles, tačiau norime atkreipti dėmesį, kad ne visuose objektuose priimamos banko korteles, tuomet reikalingi gryni pinigai vietine valiuta. Smulkesnė informacija apie reikiamas valiutas nurodyta kelionės atmintinėse bei prie kiekvienos kelionės programos aprašymo.

Vanduo
Visose šalyse nerekomenduojama gerti vandens iš čiaupo. Bakterijomis užterštas ar stipriai chloruotas vanduo gali pakenkti sveikatai, sukelti žarnyno negalavimus.

Elektros srovė
Pietų šalių viešbučiuose pasitaiko elektros srovės tiekimo sutrikimų. Ne visur vienoda elektros srovės įtampa (125 V arba 220 V), todėl visada atkreipkite dėmesį į instrukciją vonios kambariuose. Kai kuriuose viešbučiuose elektros lizdai yra kitokios formos nei Lietuvoje. Todėl, naudojantis savais elektros prietaisais, reikia turėti „tarpininką“ (adapterį). Kartais viešbučiuose tokį prietaisą galima išsinuomoti. Įsigiję „tarpininką“ prieš išvažiuodami į kelionę, nesusidursite su galimais nepatogumais.

Nuorodos
Prieš išvykstant į kelionę patariame atidžiai išstudijuoti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos  turistams skirtą informaciją interneto svetainėje http://www.vvtat.lt. Papildomos informacijos apie išvykimo į užsienį sąlygas galite gauti paskambinę į Valstybės sienos apsaugos tarnybą (prie LR vidaus reikalų ministerijos) tel. 8 5 2719305 arba http://www.pasienis.lt/.
Svarbios informacijos apie šalį, į kurią ketinate vykti, taip pat galite rasti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje http://www.urm.lt.

Ginčų sprendimas
Ginčai dėl Organizuotos turistinės kelionės sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius,   el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti., faks. 8(5)2791466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.

Kelionių organizatorius EURA TRAVEL, UAB
Kęstučio g. 57-4, LT-44303 Kaunas