Privatumo politika

Asmens duomenų apsauga 

Kelionių organizatorius UAB „Eura Travel“ užtikrina, kad Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. Patvirtina, kad netvarko perteklinių bei nerenka asmens duomenų iš kitų šaltinių.

Kelionių organizatorius UAB „Eura Travel“ taikydamas organizacines ir technines priemones užtikrina tinkamą Asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo.

Bendrosios sąvokos:

Duomenų valdytojas – UAB „Eura Travel“ buveinės adresas: Kęstučio g. 57-4, LT-44303 Kaunas, juridinio asmens kodas 303054910, kuris yra įregistruotas, Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, kurio priežiūrą vykdo Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. 

Duomenų subjektas – Turistas, kuris kreipėsi į Duomenų valdytoją dėl turizmo paslaugų suteikimo ir kurio Asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, visų pirma naudojant tokius identifikatorius kaip: vardas, pavardė, asmens identifikavimo numeris, buvimo vietos duomenys, naudojant vieną iš jų ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų tvarkymas – bet kuris automatizuotomis ar neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas.

Asmens duomenų tvarkymas:

Duomenų valdytojas asmens duomenis tvarko:

  • turistinių paslaugų – kelionių organizavimo tikslu tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, lytis, gimimo data, telefono numeris, elektroninis paštas, gyvenamoji vieta, keliaujant į valstybes nepriklausančias Šengeno zonai: paso numeris, pilietybė, užsisakius kelionės draudimą: draudimo polise esantys duomenys.
  • tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu yra gautas Duomenų subjekto sutikimas, tvarko elektroninio pašto adresą.

Duomenų subjektas bet kada gali atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu paspaudus elektroniniame laiške esančią nuorodą dėl atsisakymo nuo Naujienlaiškių, taip pat pateikiant prašymą elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti. iš to paties elektroninio pašto, kuris buvo pateiktas užsakant Naujienlaiškį.

Asmens duomenų tvarkymo terminai:

Tiesioginės rinkodaros tikslu asmens duomenys saugomi 5 metus nuo duomenų gavimo ir turistinių paslaugų – kelionių organizavimo tikslu saugo 5 metus nuo sutarties sudarymo dienos.

Asmens duomenų gavėjai:

Duomenų valdytojas informuoja Klientą, jog asmens duomenys, kurie yra tvarkomi turistinių paslaugų – kelionių organizavimo tikslu perduodami duomenų tvarkytojams, kurie padeda įgyvendinti nustatytą tikslą: kelionių vadovams – gidams, viešbučių administracijoms, transporto kompanijoms, draudimo kompanijoms.

Duomenų subjekto teisės:

Duomenų subjektas, pateikdamas Duomenų valdytojui Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir rašytinį prašymą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys yra surinkti, kokiu tikslu jie yra tvarkomi, ir kam jie yra teikiami ar buvo teikti bent per paskutinius 1 metus. Rašytinis prašymas gali būti pateikiamas paštu, faksu, el. paštu (esant elektroniniam parašui) ar tiesiogiai atvykus ir jį pateikus Duomenų valdytojui.

Tais atvejais, kai su Duomenų subjekto duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą, o advokatui duomenys teikiami tik pateikus atstovavimo sutartį bei nurodžius duomenų naudojimo tikslą.

Atsakymas į gautą prašymą ar pretenziją Duomenų subjektui pateikiamas pagrįstai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Atsakymas pateikiamas raštu, siunčiant registruota siunta arba el. paštu, jei Duomenų subjekto kreipimasis buvo gautas el. paštu, naudojantis elektroniniu parašu.

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas ištrintų visus su juo susijusius duomenis, jeigu jie yra tvarkomi ne tuo tikslu dėl kurio buvo duotas sutikimas ar tvarkomi pažeidžiant teisės aktus. Duomenų valdytojas tokį prašymą patenkina pagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu:

  1. duomenų nereikia tikslui pasiekti dėl kurio buvo gauti ir tvarkomi;
  2. jeigu duomenų subjektas atšaukė Sutikimą ir nėra kito teisėto pagrindo tvarkyti asmens duomenis;
  3. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai ar negavus Duomenų subjekto sutikimo.

Dėl Slapukų naudojimo

UAB „Eura Travel“  savo veikloje taiko Slapukų (angl. cookies) politiką. Ši Slapukų politika yta taikoma tais atvejais, kai lankotės kelionių organizatoriaus interneto svetainėje, pateikiate užklausą internetu ar užsisakote Naujienlaiškį,

UAB „Eura Travel“ norėdama Klientui pasiūlyti visavertes internetinėje svetainėje siūlomas paslaugas naudoja sisteminius ir techniniu Slapukus. Slapukai įdiegiami siekiant vienintelio tikslo – suteikti galimybę naudotis siūlomomis funkcijomis arba jas patobulinti ir padėti naudotojui naršyti svetainėje. 

Apie interneto svetainėje naudojamus Slapukus informaciją galite rasti interneto svetainės adreso juostoje, taip pat žemiau pateiktoje lentelėje:

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

_ga

Unikalaus ID sugeneravimas

Įeinant į svetainę

2 metai

_gat

Identifikuoti svetainės naudotojus

Įeinant į svetainę

10 minučių

_gid

Siekiant gauti klientų prašymus

Įeinant į svetainę

1 diena

com_booking_orders_search

Vartojo unikalus numeris. Siekiant gauti klientų užklausas

Įeinant į svetainę

prisijungimo sesijos laikotarpiui

com_booking_orders_state

Vartotojo unikalus numeris. Užsakymų sąrašo filtro numeris

Atlikus užsakymą

1 metai

 com_booking_orders_limit

Siekiant identifikuoti užsakymo kiekį

Atlikus užsakymą

1 metai

startcom_booking_orders_

 Vartotojo unikalus numeris. Užsakymų sąrašo puslapis ( nuo kelinto užsakymo rodomas sąrašas ekrane )

Užsakymo vykdymo metu

1 metai


Užblokavus, pašalinus ar išjungus slapukus interneto svetainė tinkamai ir (ar) visiškai neveiks. Tačiau Klientas tokią teisę turi atlikdamas pakeitimus savo naršyklėje, tiek blokuodamas, pašalindamas ar išjungęs naudojamus slapukus.

Daugiau informacijos kaip pašalinti, blokuoti, visus ar dalį Slapukų galite rasti paspaudus žemiau pateiktas nuorodas:

Google chrome naršyklėje: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lt

Firefox Mozilla naršyklėje:

https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20%C5%A1alinimas

Internet Explorer naršyklėje:

https://support.microsoft.com/lt-lt/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer